Inicio / Santa Marta / Holguer Pizza Sushi

Holguer Pizza Sushi, Santa Marta

Combos participantes

Rollos sushi

1 rollo de sushi

Hatsu 400ml

1 hatsu tea 400 ml

+
$ 25.900 $ 35.900

Sedes participantes

Holguer Pizza Sushi

CLLE 19 3-07